S v Bohitile (CA 43/2006) [2007] NAHC 207 (14 November 2007); 2007 (1) NR 137 (HC)

Group